Δεν κατάσχονται τα κονδύλια των Δήμων για τα προνοιακά επιδόματα


Αποδεκτή έκαναν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία τα κονδύλια που λαμβάνουν οι δήμοι για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων είναι ακατάσχετα.Το ακατάσχετο καθεστώς που διέπει τα χρηματικά κεφάλαια που χορηγούνται για τα προνοιακά επιδόματα, γνωστοποίησε με απάντηση στην βουλή σε σχετική επερώτηση βουλευτών ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μπαλάφας. Συγκεκριμένα ο υφυπουργός Εσωτερικών, ανέφερε ότι τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο 259 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α707-06-2010), ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε οι πόροι αυτής να τελούν σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του Κράτους. Στη βάση των παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο ότι η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων και κατανέμονται, σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ. 3 του Ν.3852/2010, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επιπρόσθετα με την υπ’ αριθμ. 545/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθμ. 61858/2005/23.5.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, οι Κ.Α.Π. είναι έσοδα ακατάσχετα. Σύμφωνα δε με σχετική νομολογία, η αναγκαστική εκτέλεση, προκειμένου να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά των Δήμων, γίνεται με κατασχέσεις της ιδιωτικής περιουσίας αυτών, ενώ αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, οι οποίες έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού.Ως απαιτήσεις που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου αλλά και ταυτοχρόνως συνιστούν και χρηματικές απαιτήσεις που έχουν ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού και, επομένως, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, νοούνται, προεχόντως, τα κεφάλαια τα οποία αποδίδονται στους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, εφόσον τόσο από το νόμο όσο και από τις οικείες αποφάσεις κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκύπτει ότι αφορούν και αποβλέπουν, μεταξύ άλλων, στην καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου