Νέος τρόπος έκδοσης βιβλιαρίων απορίας

             
   Νέος τρόπος έκδοσης βιβλιαρίων απορίας

      Καινούριες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ  (ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016 (ΦΕΚ 908/04.04.2016 τεύχος Β') που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερ.δημοσ. 21.02.2016), εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 σχετικά με την Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη και την Αρμοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

         Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα τους. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, εξετάζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ, εφόσον εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου