ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδιάζει να δημιουργήσει Επιτροπές Προσβασιμότητας, οι οποίες θα εξετάζουν και θα γνωμοδοτούν για θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε δομικά έργα και κοινοχρήστους χώρους.  Η κεντρική διεύθυνση θα εδρεύει στην Αθήνα, ενώ οι περιφερειακές Επιτροπές θα ενταχθούν στα Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος, τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν σε όλες τις Περιφέρειες προκειμένου να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την αυθαίρετη δόμηση. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας θα εξετάζει και θα γνωμοδοτεί επί αιτημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρία - εμποδιζόμενα άτομα. Θα εισηγείται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα κτίρια και θα εξετάζει και προσφυγές κατά των γνωμοδοτήσεων των περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι οριστική. Στις Επιτροπές μπορούν να προσφύγουν εκτός από πολίτες και φορείς και τα αρμόδια γνωμοδοτικά και ελεγκτικά όργανα, όπως οι Υπηρεσίες Δόμησης, οι ελεγκτές Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας θα είναι επταμελής (με τριετή θητεία) και θα αποτελείται από τον διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, έναν μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή τοπογράφο της Υπηρεσίας Δόμησης και από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία) και έναν εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑμεΑ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου