Ανασφάλιστα οχήματα: «Χαλάρωση» των μέτρων

Ανασφάλιστα οχήματα: «Χαλάρωση» των μέτρων - Από το δίμηνο στο εξάμηνο επεκτάθηκε η προθεσμία για να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές

Από το δίμηνο στο εξάμηνο επεκτάθηκε η προθεσμία για να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές

Με μια νέα απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, με την οποία τροποποιείται η απόφαση για τις διαδικασίες εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων που είχε εκδώσει τον Ιανουάριο του 2016 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, αυξάνεται από δίμηνο σε εξάμηνο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ οφείλει να αποστέλλει στις αστυνομικές αρχές, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων και άδειας οδήγησης, πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ), τα στοιχεία των κατόχων ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση να ασφαλίσουν τα οχήματά τους. Στην ουσία, ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων να συμμορφωθούν και να γλιτώσουν από την επιβολή των βαρύτατων κυρώσεων και ποινών των αστυνομικών αρχών τριπλασιάζεται από δίμηνο σε εξάμηνο.
Επίσης, με την ίδια απόφαση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει σύντομα στο σύστημα ΤΑXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr), θα μπορούν οι φορολογούμενοι να βρίσκουν και να εκτυπώνουν τα ειδοποιητήρια για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων τους με τα οποία θα ενημερώνονται για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν προκειμένου να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.
Ειδικότερα, η  απόφαση υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1129/2018 της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνη Παπαπανάτσιου, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει τα εξής:
"Αριθμ. ΠΟΛ. 1129 (3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α’/5.4.2013).
2) Την ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (ΦΕΚ Β’ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
3) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1078/3.6.2017 (ΦΕΚ Β’ 1922/1.6.2017), την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β’ 2199/28.6.2017), καθώς και την ΠΟΛ 1046/20.3.2018 (ΦΕΚ Β΄ 986/20.3.2018) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 ως ακολούθως:
α. Στο άρθρο 2 της απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι ως άνω απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Πολίτες/Οχήματα/Ανασφάλιστα Οχήματα».

Η είσοδος στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι υποχρεωτική για τους μη πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος TAXISnet».
β. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρο 6 της απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016, αντικαθίσταται η λέξη «διμήνου», με τη λέξη «εξαμήνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ"

Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές είναι οι εξής:
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 10 ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου