Βελτιωμένη αλλά... η πρόσβαση ΑμεΑ στις παραλίες



Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες, εξασφάλισε και παρουσιάζει το Sigmalive

Μέσα από τις διαπιστώσεις της εκθέσεως, προκύπτει ότι ναι μεν έχουν γίνει βήματα προόδου σε σχέση με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες, ωστόσο υπάρχει μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το 2015 υπήρχαν 11 παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα και 26 με μερική, για να ανέλθουν το 2018 σε 27 πλήρως προσβάσιμες και 21 μερικώς προσβάσιμες.

Συγκεκριμένα, ενώ γίνεται αναφορά στα βήματα προόδου σε σχέση με την διεύρυνση της προσβασιμότητας των παραλιών από ΑμεΑ μέσα από τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και υγιεινής, εντούτοις, σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός παραλιών εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμες ή/και η προσβασιμότητα τους να είναι μερική.

Παράλληλα, η έκθεση υπογραμμίζει το γεγονός ότι θα πρέπει να αρθεί η νομοθεσία η οποία απαγορεύει τη διακίνηση τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας.

Επίσης άλλη νομοθεσία απαγορεύει τη διέλευση ζώων από την παραλία χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση για τους σκύλους-οδηγούς ατόμων με οπτική αναπηρία με αποτέλεσμα να στερούν από τα εν λόγω άτομα τη διακίνηση στην παραλία με τη βοήθεια του σκύλου – οδηγού.

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η ανάγκη για τον καθορισμό πρότυπων προσβασιμότητας που θα λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των ΑμεΑ ώστε να μην συντελείται διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ που η αναπηρία τους δεν είναι κινητική.

Η έκθεση πέραν των διαπιστώσεων προβαίνει και σε μια σειρά εισηγήσεων για σκοπούς πληρέστερης υλοποίησης των υποχρεώσεων του Κράτους που καθορίζονται από τη Σύμβαση για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ, ώστε οι παραλίες να είναι πλήρως προσβάσιμες.

Χαρακτηριστικά η πρώτη εισήγηση τονίζει ότι ο Ο ΚΟΤ και η ΚΕΠ, σε συνεργασία με τις παράκτιες τοπικές αρχές και  μετά από διαβούλευση  με τις αντιπροσωπευτικες οργανώσεις ΑμεΑ  για την διαπίστωση των πραγματικών τους αναγκών,  προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για βελτίωση, όπου χρειάζεται, της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες ώστε αυτές να καθίστανται πλήρως προσβάσιμες μέχρι την θάλασσα.

Προς τούτο προσθέτει η έκθεση και ενόψει του ενδεχομένου καθυστέρησης της εν λόγω διαδικασίας, θα μπορούσαν να προωθηθούν μέτρα που θα συμβάλουν  στη βελτίωση της αλυσίδας προσβασιμότητας, όπως η τοποθέτηση χειρολισθήρων και η κατασκευή βυθιζόμενων αποβάθρων τα οποία θα επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα για σκοπούς πλήρης πρόσβασης  των ΑμεΑ και των ΑΜΚ στην παραλία και την θάλασσα.

Παράλληλα καλεί όπως εξεταστεί  σε συνεννόηση με τις οργανώσεις ΑμεΑ, το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να εξαιρείται η απαγόρευση χρήσης τροχοκαθισμάτων επί της παραλίας  καθώς επίσης να επιτρέπεται η διέλευση σκύλων-οδηγών από την παραλία όταν αυτοί ενεργούν ως οδηγοί ΑμεΑ, στα πλαίσια πάντα των σχετικών διατάξεων που καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο.

«Εάν διαπιστωθεί ότι πράγματι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε πρότυπα/ προδιαγραφές για την κατασκευή ραμπών/διαδρόμων στις παραλίες, να εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης αντίστοιχων διεθνών προτύπων, όπως προνοείται στη Σύμβαση και  έχει επισημανθεί στο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής», προσθέτει.

Την ίδια ώρα καλεί τον ΚΟΤ σε συνεργασία με τις παράκτιες τοπικές αρχές, να εξακολουθήσουν να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για αύξηση των προσβάσιμων παραλιών, καθώς και για διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες αλυσίδες προσβασιμότητας είναι ολοκληρωμένες και πλήρεις.

Σημειώνει επίσης την ανάγκη όπως διασφαλίζεται η ύπαρξη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ πλησίον της ράμπας/διαδρόμου πρόσβασης και ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι εφικτή η πρόσβαση των ΑμεΑ από το χώρο στάθμευσης μέχρι την παραλία και τη θάλασσα αλλά και στους χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

Οι εισηγήσεις της επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων καταλήγουν σημειώνοντας ότι οι παράκτιες τοπικές αρχές να προβούν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, στις αναγκαίες ενέργειες (α) για επιμόρφωση των ατόμων που απασχολούνται στις παραλίες εντός των διοικητικών τους ορίων, ώστε να μπορούν παρέχουν, όπου και όταν χρειάζεται, την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη στα ΑμεΑ και τα ΑΜΚ που μεταβαίνουν στις παραλίες και (β) για τη διασφάλιση ότι η προσβασιμότητα των ΑμεΑ και των ΑΜΚ προς την παραλία είναι ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη και χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια.

Η Έκθεση θα υποβληθεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΤ και στον Πρόεδρο της ΚΕΠ και αντίγραφα της θα κοινοποιηθούν στους Προέδρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και στους Προέδρους της ΚΥ.Σ.Ο.Α. και της Ο.ΠΑ.Κ., για ενημέρωση.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου