Σχολή κατάρτισης ΑμεΑ: Προκήρυξη για προσλήψεις από τον ΟΑΕΔΟ ΟΑΕΔ εξέδωσε προκήρυξη για προσλήψεις διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού στη σχολή κατάρτισης ΑμεΑ.
Σχολή κατάρτισης ΑμεΑ: Ο ΟΑΕΔ, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραµµάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών σε αναπληρωτές και σε ωροµίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2019 – 2020, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ 26399/∆1/9316 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2835/Β/5-7-2019), «Καθορισµός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, εκπαιδευτικού, ειδικού επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών και Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑµεΑ Θεσσαλονίκης)», το άρθρο 64 του Ν. 4611 (ΦΕΚ 73/Α/17-5-2019), την µε αριθµ. 1674/33/22-06-16 απόφαση ∆.Σ. του ‘’Κανονισµού Λειτουργίας της Σχολής’’, την υπ’ αριθµ. 1801/35/28-06-16 τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, τις υπ’ αριθµ.2314/37/22-07-2014, 1524/29/07-06-2016 τροποποιήσεις αυτής, να υποβάλουν αίτηση από 22-07-2019 έως 29-07-2019 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής, για την δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωροµισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.

Οι Οι κλάδοι και οι ειδικότητες

  • Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
  • Αγιογραφία
  • ∆ερµάτινων ειδών
  • Ξυλουργική
  • ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
  • Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
  • Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου
  • Κεραµική (Φάρος Τυφλών)
  • ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Φάρος Τυφλών)
Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020 αφορούν τη Σχολή ΑµεΑ Αθηνών και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.
Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί µόνο ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραµµατεία της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2019-2020 και αφορούν τη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕ∆ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.
Αναλυτικά η προκήρυξη του ΟΑΕΔ εδώ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου