Δελτίο Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνταγματική Αναθεώρηση και δικαιώματα των ΑΜΕΑ

Προτάσεις στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος της χώρας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε συνέχεια της υπ. αριθ. πρωτ. 909/26.06.2017 επιστολής που είχε αποστείλει στην Επιτροπή Διαλόγου, με το υπ. αριθ. πρωτ. 1408/15.10.2019 έγγραφό της, υπέβαλλε τις προτάσεις της στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.
Τα κυριότερα άρθρα του Συντάγματος που έχουν σαφή αναφορά ή/και σχετίζονται με θέματα αναπηρίας αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και το αναπηρικό κίνημα της χώρας κατά την υποβολή προτάσεων προς την ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που αυτή διεξάγει για τη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε αρκετούς νόμους και ως εκ τούτου στην προώθηση των δικαιωμάτων τους. Ωστόσο ο τρόπος που αυτό επετεύχθη ήταν αποσπασματικός και αυτό διότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις αφενός δεν ανταποκρίνονταν πάντοτε θετικά στις προτάσεις του αναπηρικού κινήματος, αφετέρου ο βαθμός υιοθέτησης των προτάσεων διαφοροποιούνταν κατά περίπτωση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν σε νομοθετικό επίπεδο ο τρόπος προσέγγισης της αναπηρίας να μην είναι ενιαίος.
Με την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθώς και του προαιρετικού πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει από την ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με την οποία κατοχυρώνεται η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η ελληνική Πολιτεία οφείλει:
• Να υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με τη Σύμβαση (άρθρο 4 «Γενικές υποχρεώσεις», παρ. 1, εδάφιο α της Σύμβασης),
• Να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσει ή να καταργήσει τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 4 «Γενικές υποχρεώσεις», παρ. 1, εδάφιο β της Σύμβασης).

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου